Disclaimer

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan RKDFC voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van RKDFC. 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker.
De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van RKDFC. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

RKDFC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is RKDFC niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.